EU-projekt 2019

Under 2019 arbetar jag i mitt projekt ”Främjande av biologisk mångfald genom miljövänlig och lokalproducerad blomsterodling”. Detta är ett projekt inom landsbygdsutveckling; Leader Södra Bohuslän. 

Projektet handlar om att främja den biologiska mångfalden genom olika biotoper och ståndortsplanteringar. Att skapa olika biotoper, dvs ett område med en enhetlig miljö där vissa växt- och djursamhällen hör hemma, gör det möjligt att skapa stor artrikedom bland både flora och fauna. 
Syftet med projektet är att gynna den biologiska mångfalden genom att förändra strukturer avseende blomsterproduktion. Både att ändra strukturer i produktionen hos producenter men också köpbeteenden hos konsumenter.